Tüzük

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ
İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ

 

1.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1. KURULUŞ

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere 13 Mart 1957 tarihinde “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MEZUNLAR DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ MEZUNLAR DERNEĞİ aşağıdaki maddelerde (İMED) kısa adı ile anılacaktır

MADDE 2. MERKEZ

İMED’ in merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 3. AMAÇ VE HİZMET KONULARI

İMED’ in amacı, üyelerin mesleki, bilimsel, sosyal birliğini ve gelişimini sağlamak olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

3.1. Konferans, kongre, araştırma, anket seminer vb. toplantılar

3.2. Her türlü basım ve yayın.

3.3. Profesyonel İşletme yöneticiliği ile ilgili kanun ve kararlar çıkmasına çaba sarf etmek.

3.4. Profesyonel işletme yöneticiliğin memleket kalkınmasındaki rolünü kamuoyuna benimsetmek, Profesyonel İşletme Yöneticiliği genel prensipleri ile ülke koşulları arasında uyum sağlamak, bunları geliştirip yaymak.

3.5. Profesyonel İşletme Yöneticiliğinin mesleki ahlak kurallarının saptanması ve uygulanmasını sağlamak.

3.6. Profesyonel İşletme Yöneticiliği ile ilgili, gerek ülkemizde, gerek diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla haberleşmek, işbirliği ve dayanışmada bulunmak.

3.7 Sosyal alanda faaliyette bulunmak.

MADDE 4. ÇALIŞMA BİÇİMİ

İMED amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1. Yeni üyelerin alınmasına onursal üye ve konuk üye kazanılmasına çaba harcar.

4.2. İMED içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar.

4.3. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadı işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar.

4.4. İMED merkezi ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşımaz mallar satın alır, kiralar ve satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

4.5. Yurt içi ve Yurt dışında; Konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar,sohbet toplantıları, forumlar ve Mesleki Eğitim Programları düzenler ve katılım sertifikası verebilir,sergiler açabilir, fuarlara katılabilir.

4.6. Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler.

4.7. İMED bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

4.8. Kitap, gazete, dergi, bülten ve broşür yayınlar.

4.9. Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

4.10. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

4.11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyona katılmak gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

4.12.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

4.13. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

4.14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

4.15.Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir.

4.16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

4.17. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

4.18. Dernek Üyelerinin arsa, konut, işyeri ihtiyaçlarını karşılayacak kooperatiflerin kuruluşuna destek verebilir. İMED’e gayrimenkul edindirmek amacıyla kooperatif kurar veya kurulu kooperatiflere üye olunabilir.

MADDE 5. DERNEK AMBLEMİ

İMED’ in amblemi, Genel Kurul kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem ilgili mevkide yapılır.

İMED’ in amblemi, Yönetim Kurulunun izin olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

  1. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 6: ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve İMED’ in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, en az lisans eğitimini tamamlayan kişilerden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün akademik eğitim programlarından herhangi birinin sertifika veya diplomasına sahip kişi ile bu programlarda öğretim üyesi olarak bulunanlar, Asil Üyelik, İşletme İktisadı Enstitüsü veya İMED’e maddi ve manevi katkıları olan gerçek ve tüzel kişiler Onursal Üyelik için başvurabilirler. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

MADDE 7. ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

İMED’ in üyelik çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

7.1. ASİL ÜYELİK :

(İMED Tüzüğü Md. 6) Üyelik Koşulu taşıyanlardan,

Asil Üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri, üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise Genel Kurul ve İMED bünyesinde görev aldığı kurulların toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, İMED amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve İMED’ in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

7.2. ONURSAL ÜYELİK : İMED’ in amaç ve hizmet konularına maddî ve manevî katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasından, Merkez veya Şube Yönetim Kurulu kararı ile kazanılan üyeliktir.

Tüzel kişinin onursal üye olması halinde, tüzel kişi, tüzel kişilik tarafından yazılı olarak yetkilendirilen kişi tarafından temsil edilir. yönetim kurulu başkanı veya tüzel kişinin temsille görevlendirdiği kişi ile ilgili antetli kağıdına, kaşeli tüzelkişi adına temsil yetkisinin belirtildiği bir yazıyla Onursal Üye olunabilir. Bu kişinin tüzel kişilik neznindeki temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişiliği temsil yetkisi de kendiliğinden düşer.

Onursal Üyeler, Genel Kurul’da oy kullanma; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’na seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp, danışma kuruluna seçilebilirler. İMED bütçesinde gösterilen aidatı ödeyebilirler.

7.3.ADAY ÜYELİK : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün akademik yıllık eğitim programlarından birinde öğrenci olanlar İMED’ in Aday üyesidirler.

Aday Üyeler, seçme ve seçilme haklarına sahip olmayıp aidat ödemekle de yükümlü değildirler. Aday Üyeler, Genel Kurul Toplantıları’nda oy kullanamazlar.

MADDE 8. ÜYELİK İŞLEMLERİ

İMED üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

8.1. İMED üyesi olmak isteyen adaylar, İMED amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi’ni doldurup İMED Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.

8.2. İMED üyeliği için Şubelere yapılan başvuruları, Şube Yönetim Kurulları, İMED Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirir.

8.3. Adayın İMED üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı ile yıllık aidatın gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça İMED üyeliği kazanılamaz.

8.4. İMED Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

MADDE 9. ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye, dilediği anda İMED Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle İMED üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde,diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden bulundukları çalışma döneminin tüm ödentiler alınır. Ayrılan üyenin, varsa İMED’ e ait eşyaları iade etmesi şarttır.

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

İMED üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1. Özürsüz olarak çalışma toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle İMED’ in yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.

10.2. Derneklere üye olma hakkını yitirme ve İMED Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

10.3. En az iki yıllık aidatlarını ödememek.

10.4. Yönetim Kurulunca düzenlenen yönetmeliklere aykırı davranmak.

10.5. Özel ve iş yaşantısındaki tutumu ve davranışları ile İMED’ in onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmak.

10.6. Hak ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak.

MADDE 11. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Üyelikten çıkarılma, İMED Disiplin Kurulunun öneri niteliğinde vereceği karar üzerine İMED Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

İMED Yönetim Kurulu, İMED Disiplin Kurulu aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tamsayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir ve yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde İMED Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurulu aracılığı ile Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde İMED Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinde başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde, İMED Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

MADDE 12. KURUCULAR

ADI SOYADI; TABİYETİ;  MESLEĞİ;  İKAMETGAHI

Nezih Neyzi              T.C.   İİE. Öğr. Üyesi Üçüncü Sok. 6/A Karanfil Sok.2.Levent/ İST.

  1. Şakir Ağanoğlu T.C. İİE. Öğr. Üyesi Okul Sok. No.17  Suadiye / İST.

Pertev Aksel             T.C.   Paşabahçe Ş.C.Fab. Triyaj Şefi Selimiye Agah Çıkma.                              Üsküdar/İST

Haluk Borman           T.C. Sümerbank Pam.San.Mües. Bakırköy Sakızağacı Orta Sok. Mah.9 K. 1     Bakırköy/İST

Suha  Üngez                         T.C. Aksu İplik Dokuma Apre Şefi Akaretler Yeniyol 12 ve Apre Fab.T.A.Ş. Beşiktaş /İST

Fahir Kiper                T.C. Ziraat Bankası İst.Şb. Kitapçı Tarihi Sk.4 Kambiyo Şef.Mav.Suadiye iST

Abdullah Tekeş        T.C. Serbest MuhasebeYeni Mahalle Billa Mütehassısı Küçükçekmece (Parsel) o.1449 /İST

Kenan Yetiş              T.C. Pramit Ltd. Ort.Mh. Gayrettepe Villa Cad. Şefi Levent /İST

Nurettin Okansoy     T.C. (Squibb and Sons) Bahçeler Sok.Meral Apt.Maliye Muh.Servis Şef  K.3 D.6 Mecidiyeköy /İST

Haluk Akın                 T.C. T.Ticaret Bankası Kartal tepe Filiz Sok. Laleli Şub. Müdürü No.77 Bakırköy /İST

III. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 13. ORGANLAR

İMED organları aşağıda gösterilmiştir.

13.1. İMED Genel Kurul

13.2. İMED Yönetim Kurulu

13.3. İMED Denetleme Kurulu

13.4. İMED Danışma Kurulu

13.5. İMED Disiplin Kurulu

MADDE 14. GENEL KURUL

Genel Kurul, İMED’ in en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden ve şube delegelerinden oluşur

Genel Kurul;

14.1. Aşağıdaki paragraflarda belirtilen durumlarda olağan,

14.2. Bu Ana Tüzüğün Madde 17 hükmünde belirtilen durumlarda ise olağanüstü toplanır.

14.3.2007 Yılı Aralık ayında yapılacak Olağan Genel Kurulda seçilecek kurullardan başlamak üzere 3 yılda bir Aralık ayında yapılır.

14.4.Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 15. ÇAĞRI USULÜ

İMED Genel Kurulu toplantı çağrısında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

15.1. İMED Yönetim Kurulu, İMED Ana Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya elektronik, yazılı posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

15.2. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

15.3.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

15.4.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

15.5. 2007 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruldan itibaren Aralık ayı içerisinde olmak üzere üç yılda bir İMED merkezinin bulunduğu yerde yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte belirlenen gündemle toplanır.

MADDE 16. GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

16.1. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

16.2.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

16.3.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

16.4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, başkan yardımcısı ile yeteri miktarda yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

16.5.Dernek organlarının seçimi gizli oylama yöntemiyle yapılacaksa, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

16.6.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yetki ve sorumluluk divan başkanına aittir.

16.7.Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

16.8.Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

16.9.Açık oylamada, Divan Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

16.10.Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

16.11.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 17. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde çağrılır.

17.1. İMED üyesi sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.

17.2. Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çokluğu ile alacağı kararı.

17.3. Denetleme Kurulunun dernek hesap işlemleri ve bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.

17.4. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve il ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 18. GENEL KURUL VE YETKİLERİ

18.1. Türk yasaları ile İMED Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.

18.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve bütçe yönetmeliğinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

18.3. Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek.

18.4. Bütçe fasılları arasında aktarma yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

18.5. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

18.6. İMED Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp, karara bağlamak.

18.7. İMED üyeliğinin çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı süresinde yapılan itirazları hakkında karar almak.

18.8 Yönetim Kurulu’nun borçlanabileceği üst limiti belirlemek

18.9. İMED’ e taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

18.10. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak.

18.11. İMED’ in uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması yada bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak.

18.12. İMED in dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına kara vermek.

18.13. Gerekli diğer konularda karar vermek.

MADDE 19. YÖNETİM KURULU

İMED’ in yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Yönetim Kurulu, 2007 Aralık ayında yapılacak ilk olağan genel kuruldan başlayarak üç yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla Seçilmiş en az (9) asıl ve (9) yedek üyeden oluşur.

19.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini Genel Kurulda aldıkları oy sırasına göre alırlar. Bu durumda Yönetim Kurulu düzenlenecek ilk kurul toplantısında görev bölümünü yapar. Yönetim Kurul üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

19.3. Yedek üyeler listesinde, ilk iki sırada eşit oy almış yedek üyelerin bulunması durumunda, vazgeçme olmadığı takdirde ad çekimi ile Yönetim Kuruluna girecek asil üyeyi saptamak gerekecektir.

19.4. Türkiye’de kurulu Siyasi Partilerin Yönetim Kurullarında üye olan İMED üyeleri, İMED Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmezler.

MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

20.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir İMED Başkanı , bir ikinci Başkan, bir Sekreter, bir Sayman ve İMED amaç ve hizmet konuları ile ilgili sorumlular seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

20.2. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.

20.3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Eşit oy çıkar ise İMED Başkanı’nın oyu çift oy sayılır.

20.4. Yönetim Kurulu, İMED Başkanının çağrısı ve gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 21. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1. Türk yasaları ve İMED Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

21.2. Genel Kurul tarafından açılmasına karar verilen İMED’ in şubelerinin kurucularına yetki vermek.

21.3. İMED’ in, Başkan aracılığı ile temsil etmek ve gerektiğinde diğer Yönetim Kurul üyelerine yetki vermek.

21.4. Bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar olana çalışma dönemi için çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak.

21.5. Bir önceki Genel Kurulda kabul edilen bütçenin uygulamasını yapmak.

21.6. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak.

21.7. İMED Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularında uzaklaşan bu Ana Tüzük hükümlerine ve Genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyelerin çıkarılmasına karar vermek.

21.8. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

21.9. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak.

21.10. İMED Ana Tüzük değişiklik tasarıları ve İktisadi İşletme Yönetmeliği Şube Yönetmeliği tasarılarını atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

21.11. İMED ana Tüzük değişiklik tasarıları ve İktisadi İşletme Yönetmeliği Şube Yönetmeliği tasarılarını hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

21.12. İki yılda bir ulusal veya mümkünse uluslararası düzeyde işletmecilik kongresi organize etmek.

21.13. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

21.14. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak.

21.15 Genel Kurul tarafından belirlenecek üst limiti aşmayacak tutarlarda borçlanmak.

21.16. Yasalarda ya da İMED ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

21.17. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.

MADDE 22. DENETLEME KURULU

İMED her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile İMED içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili aşağıda gösterilmiştir.

22.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurulda yönetim kurulu süresince seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur.

22.2. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan bir sözcü seçer.

22.3.Denetleme Kurulu; İMED’in tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

22.4.Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 23. DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, İMED’in Asil ve Onursal üyeleri arasından Genel Kurul tarafından yeni seçilen yönetim kurulu görev süresince seçilmiş en az (50) danışmandan oluşur. Danışma Kurulu her yıl en az iki kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.

Danışma kurulu, Başkanı ya da İMED Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Şube temsilcileri, Danışma Kurulu’nun doğal üyeleridir.

MADDE 24. DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1. İMED’ in amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak.

24.2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yönetim ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak.

24.3. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

MADDE 25. DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu, İMED üyeleri arasından Genel Kurul tarafından yeni seçilen Yönetim Kurulu görev süresince seçilmiş üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu işbu tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunun araştırılması için Yönetim Kurulunun başvurusu ile derhal toplanır ve ilk toplantısında bir başkan seçer.

Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Disiplin Kurulunun kararları öneri niteliğindedir, Kurul işbu kararları Yönetim Kuruluna sunar.

MADDE 26. ORTAK HÜKÜMLER

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılır.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

MADDE 27. YÜRÜTME BİRİMİ

İMED yürütme birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetimde, İMED organlarının kararlarını uygulamak, lokal ve tesislerin kurulması, iktisadı işletmeler, vakıflar ve dayanışma sandıklarının İMED’ e ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, İMED hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli olup,

27.1. Uzman Danışmanlar

27.2. Yönetim ve Hizmet Komiteleri

27.3. Görevlilerden oluşur.

MADDE 28. UZMAN DANIŞMANLAR

İMED amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, İMED üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan uzman danışmanlar Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim denetleme ve danışma kurallarına danışmanlık yaparlar.

MADDE 29. YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

İMED amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Komiteler, Yönetim Kurulu kararı ile İMED üyeleri arasından seçilir. Yönetim ve Hizmet Komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurallarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 30. YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

İMED bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

  1. BÖLÜM – ŞUBELER

MADDE 31. ŞUBELERİN KURULUŞU

Yönetim kurulu kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulacak Şube kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi yetkili kılınarak Şube kuruluş işlemlerini tamamlayıp Şubeyi kurmalarına izin verilir. Kanun ve Yönetmelik hükümlerince gerekli işlemler ve evraklar hazırlanarak yetkilendirilen en az üç kişinin imzaladığı kuruluş bildirimini ve eklerini şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler ve yazıya İMED Ana Tüzüğünden iki örnek ile yetkili kılındıklarına ilişkin yetki belgesi eklenir.

MADDE 32. HUKUKSAL DURUM

Şubeler, yasalar ve İMED Ana Tüzük hükümleri gereğince İMED’ e bağlı, hak ve varlığı İMED bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, İMED amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışsalar da bulunmakla görevli, İMED merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü İMED’ in sorumlu olduğu bağımsız konutlu İMED iç organıdır.

MADDE 33. ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

Şubelerin organları ile görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

33.1. Şube Genel Kurulunun, Şubeye kayıtlı Asil Üyelerinin katılması ile üç yılda bir ve İMED Olağan Genel kurullarının yapıldığı yıllarda olmak üzere olağan olarak Ekim ayının ilk yarısında toplanır.

33.2. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

33.3. Şube denetçileri, Şube Genel Kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek Denetçiden oluşur.

33.4. Şube Genel Kurulunun çağrı yönetmeleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere işbu Ana Tüzüğün ilgili maddelerinden hükümler kıyas en uygulanır.

33.5. Şube Genel Kurul Toplantısını toplantı tarihinden bir ay önce İMED Yönetim Kuruluna haber vermekle yükümlüdür.

33.6. Şube Yönetim Kurulu, yıllık çalışma planı İMED Yönetim kuruluna bildirir ve bu programlar İMED Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamaya geçebilir.

33.7. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün ilgili maddelerindeki hükümler kıyas en uygulanır.

33.8. Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleriyle görev ve yetkileri hakkında Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün ilgili maddesindeki hükümler kıyas en uygulanır.

33.9. Şube üyelerin aynı zamanda İMED üyesi bulunduklarından İMED Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, İMED Genel kurullarında, Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile de temsil edilirler.

33.10. Bu Ana Tüzüğün İMED tüzel kişiliğine ilişkin hükümleri de şubeler için geçerli olup uygulamaya ve merkez – şube ilişkilerine ilişkin hükümler İMED Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

33.11. Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri gerek görülen hallerde İMED merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınabilir

33.12. Şubenin İMED’ e üye kaydetme yetkisi yoktur.

  1. BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

MADDE 34. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliğiyle gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

MADDE 35. DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

35.1. Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir.

35.2. Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olan ödentidir.

35.3. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirleri ile taşınır değerler gelirleri.

35.4. Balo, yemek, konferans, seminer ile her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

35.5. Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.

35.6. Ortaklıklar, İktisadi İşletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

35.7. Diğer gelirler.

İMED siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

MADDE 36. GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

İMED gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

36.1. İMED gelirleri Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer, Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilir ve mahallin en büyük mülki amerine tescil ettirilir. Alındı Belgesine aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

36.2. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

36.3. Yapılan tahsilatın tahsilat tarihinden itibaren (Posta Çeki) hariç bir iş günü İMED Banka Hesabına yatırılması zorunludur

36.4. İMED’ ın taahhüt altına gireceği konularda İMED Başkanı ve İMED Saymanının birlikte imzası şarttır.

36.5. Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat bir defada alınır.

MADDE 37. DEFTERLER

İMED için aşağıda gösterilen ve noterden onaylanmış defterler tutulur:

37.1. İMED Üyelik Defteri: İMED üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır.

37.2. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ya da kararların yazıldığı kağıtlar bu deftere yapıştırılır.

37.3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler, tarih, sayı sırasına göre gereken açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir.

37.4. Gelir ve Gider Defteri ya da Bilanço Esası Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlular ve varlıklar gereken defterlere işlenir.

37.5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir çizelgeleri bu deftere işlenir.

37.6. Demirbaşlar Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

37.7. Alındı Belgesi Defteri: Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş ve no.ları, verildiği kimseler veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.

MADDE 38. GENEL BÜTÇEYE ŞUBE KATKISI

Şubeler, ertesi yıla aktarılan gelir fazlasının (%10)’ nu her yıl Ocak ayında İMED Merkez Saymanlığına devretmek zorundadır.

MADDE 39. DOSYA SİSTEMİ VE HESAP DÜZENİ

İMED Merkezindeki dosyalama sistemi ve hesap düzeni şubelerde de aynen uygulanır.

  1. ÜYE AİDAT MİKTARI

Üyelik aidat miktarı yıllık 100,-TL’dir. Aidatlar Genel Kurulca belirlenir.

  1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

MADDE 41. ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İMED Ana Tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin (2/3) oy çokluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en (10) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda ana tüzük değişikliği görüşülemez.

MADDE 42. DERNEĞİN DAĞITILMASI

Dernek özellikle dağıtma için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az (2/3)’ünün bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğuyla alacakları karar ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağır üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun İMED dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulanan üyelerinin (2/3) oy çokluğu ile alınması zorunludur.

İMED dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı, para ve hakları İMED Genel Kurulca karar verilen yere devredilir.

MADDE 43. YÖNETMELİKLER

İMED Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır:

43.1. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği

43.2. Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği

43.3. Tüm Şubelerde uygulanacak Şube Yönetmeliği

43.4. İktisadi İşletme Yönetmeliği

Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.

MADDE 44. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 45. YÜRÜRLÜK

Bu Ana Tüzük, İMED Genel Kurulu tarafından onaylandığı 16/02/2008 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.